top of page

Behandling av personuppgifter - information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 

Årsta Hudvård är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds  eller administreras. Du är inte  skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av behandlingen.

Vi behandlar uppgifter för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit samtycke från er att behandla uppgifterna. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundavtal av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
Vi kommer inte lämna ut personuppgifter till utomstående annat än:

  1. I de fall då det särskilt överenskommits mellan Årsta Hudvård och dig.

  2. Då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter

  3. Om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet

  4. Efterkommande myndighetsbeslut

  5. Beslut av domstol

  6. Ifall vi anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning.


Personuppgifterna sparas, under en tid om längst 3 år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Årsta Hudvårds verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Årsta Hudvård om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskininläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 

bottom of page